دانش
صفحه اصلی > دانش > محتوای

کاهش دهنده ویژگی های ساختاری

گزیده ای: خارج از مرکز کاهش دهنده ساخته شده از فولاد کربن، نمایندگی با بخش عمده ای از قطر طبق، قطر کوچک ضرب ضخامت ضرب شده است.

استاندارد کاهش دهنده خارج از مرکز: آمریکایی استاندارد بریتانیا استاندارد و غیر استاندارد فشار را فشار دهید.

کاهش دهنده خارج از مرکز necking روند تشکیل یک لوله با قطر برابر قطر انتهای لوله به مرگ تشکیل امتداد جهت محوری لوله فشار فلز طول حفره تشکیل حرکت و انقباض بزرگ است. بسته به اندازه کاهنده کاهنده تقسیم یک یا چند مطبوعات تشکیل مطبوعات.

کاهش دهنده خارج از مرکز است مشخص می شود شدت بالاتر از همان مقدار کربن در فولاد کربن خوب چقرمگی و انعطاف پذیری و مقاومت خوردگی و جوش پذیری خوب بود.


Jingjiang Jinlun ماشین تولید شرکت با مسئولیت محدود

S